ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์ พร้อมยกฉัตรทองเก้าชั้น วันที่ 10 ตุลาคม

วันที่ลงข่าว: 10/10/17

        นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการจัดสร้างตกแต่งพระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ มีความเรียบร้อยทั้งองค์พระเมรุมาศฯ จังหวัดนครสวรรค์กำหนดการยกฉัตรทองเก้าชั้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.09 นาฬิกา ซึ่งนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ เหลือเพียงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยทั้งทางลาดสำหรับคณะสงฆ์และผู้พิการเข้าสู่มณฑลพิธี การประดับตกแต่ง เน้นความเรียบร้อย เรียบง่าย รวดเร็ว สมพระเกียรติ การจัดวางเต็นท์ ซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เวทีแสดงมหรสพ การรักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จัดพิธีและพื้นที่โดยรอบ การจัดวางเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มก่อสร้างไปจนเสร็จสิ้นพิธี จากนี้ จะมีการซักซ้อมพิธีการขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์ การจัดการจราจร ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งจากการกระทำของคนและสิ่งที่อาจเกิดจากธรรมชาติ ฝน ฟ้า อากาศ ลมพายุต่างๆ

        ในส่วนของที่รองรับถวายดอกไม้จันทน์ ที่จะใช้ในคืนวันที่ 26 ทีมช่างก่อสร้าง ได้ทำการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการในส่วนของโครงสร้างและการประดับตกแต่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในกำหนด คือวันที่ 23 ตุลาคม โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบและควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้พระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ มีความสวยงาม สมพระเกียรติ นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ ยังได้วางแนวทางในการจัดหน้าที่หากิจกรรมให้แก่จิตอาสาแต่ละฝ่ายได้มีกิจกรรมมีหน้าที่ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจตามที่ได้แสดงเจตนาความตั้งใจไว้ ทั้ง 8 ด้าน ทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก