ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชน สู่ความร่วมมืออย่างเข้มแ

วันที่ลงข่าว: 04/10/17

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชน สู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งตามความมุ่งหวังของรัฐบาล

         วันที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 พร้อมด้วย ดร.ประชาคม จันทรชิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ท่ามกลางสักขีพยาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน

        พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชมทั้ง 2 หน่วยงานในการร่วมกันบูรณาการความร่วมมือตามกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจแล้ว ย่อมจะเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม แน่นอนที่สุดว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

        ด้าน นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ส่วนราชการทุกแห่งบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ภารกิจของทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติในที่สุดด้วยเหตุนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้ผนึกกำลังกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ตลอดจนหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทย ผ่านสื่อในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างต่อไป

         ทั้งนี้ หน่วยงานสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ซึ่งประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัด ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก