ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป

วันที่ลงข่าว: 04/10/17

        หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คน เข้าร่วมอบรม

 

        ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่แบบครูมืออาชีพ รวมทั้ง เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นว่า”ครู” เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่เพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตนาคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบรรจุใหม่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นักเรียน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการดูแลส่งผลต่อนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนตามแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งผลิตคนดีออกสู่สังคมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก