ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลศาสตร์พระราชา

วันที่ลงข่าว: 02/10/17

        อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลศาสตร์พระราชา เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการพัฒนาแก้ปัญหาภัยพิบัติ

        นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานเปิดงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี 2560 ศาสตร์พระราชาเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยวันที่ 13 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันภัยพิบัติของอาเซียน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้กับประชาชนมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ โดยการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนให้สามารถเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ในเบื้องต้น สร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย

        นายชยพล ยังกล่าวว่า การจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือ ศาสตร์พระราชาเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติชุดจอมปราชญ์แห่งการพัฒนา และวีดิทัศน์รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การขับร้องเพลงถวายอาลัย เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาเซียนให้มีความพร้อมรับมือภัยพิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เน้นสร้างการรับรู้ ปรับตัว อย่างยั่งยืนด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก