ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพป.ยะลา เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 27/09/17

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน

วันที่  26 กันยายน 2560 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม และทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ โดยมีนายจักรพงศ์ ถีราวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน และนายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติและมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

        นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ข้าราชการครูผู้ช่วยเป็นกลไกและพลังสำคัญในกระบวนการทางการศึกษาในการสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะที่ดี และเพิ่มพูนทักษะ เจตคติ ความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ การพัฒนาด้านวินัย ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วยสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชาย เอี่ยวสกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เรื่องการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เรื่องบทบาทหน้าที่ของครูผู้ช่วยในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.1

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝากไปยังครูทุกคนว่าใครก็สามารถเป็นครูได้ แต่การจะเป็นครูมืออาชีพไม่ใช่เรื่องง่าย และการจะเป็นครูมืออาชีพสิ่งแรกที่ต้องมี คือ ความรู้ คิดงานอย่างสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ พร้อมนำไปพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีวินัยในตนเอง นอกจากความรู้แล้วคุณลักษณะของครูมืออาชีพ ที่ต้องมีคือต้องมีความสามารถ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก