ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.เกษตรศาสตร์ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 27/09/17

        รศ.อภินันท์ สุขประเสริฐ  คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดจัดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้

        โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดการประชุมในวันที่ 28 กันยายน มีกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และการรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน การแข่งขันชุมชนดีเด่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระดำริ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาจากนานาชาติเข้าร่วมประมาณ 350 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก