ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรย. จัดกิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

วันที่ลงข่าว: 22/09/17

        ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

วันนี้ (20 ก.ย. 60) ที่ห้องศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการมหกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย รวมทั้งสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การทำอาหาร การเล่นอังกะลุง การขับร้องเพลงพื้นเมือง การละเล่นพื้นเมือง และการวาดลวดลายบาติก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก