ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนเบตง “วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการ Asean Academy Forum 2017 และโครงการตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560

วันที่ลงข่าว: 18/09/17

        วันที่ 15ก.ย.60  ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการ Asean Academy Forum 2017 และโครงการตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนและนักเรียนสามารถสร้างอาชีพให้ตนเองได้หลังจบการศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” และโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเข้าร่วม

        นายวิโรจน์ คำนึงคุณากร ผอ.ร.ร.เบตง “วีระราษฏร์ประสาน" กล่าวว่า โครงการ Asean Academy Forum จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและกิจกรรมพัฒนาประชาคมอาเซียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถพัฒนา ปรับตัว และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงการตลาดนัดอาชีพเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ การวางแผนการทำงาน การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งการซื้อขาย การจำหน่าย การผลิต การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และภูมิใจในผลงานตนเอง นักเรียนสามารถสร้างอาชีพให้ตนเองได้หลังจบการศึกษาพร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการอาหารอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ซุ้มอาหาร 10 ประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าอาหารและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของนักเรียนอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก