ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยะลา ลงนาม MOU ร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กับ 6 อบต.นำร่อง ในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 13/09/17

       6 อบต.นำร่อง จ.ยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมหนุนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ
       วันนี้ (12 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการไฮโดรโปรนิกส์พลิกชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้พิการ และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการ ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจต่อคุณค่าของชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
       ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ดูแลผู้พิการที่อาศัยอยู่ในอำเภอต่างๆ จำนวน 300 คน แบ่งเป็น วันที่ 12 ก.ย. 60 จากพื้นที่อำเภอกาบังและอำเภอยะหา , วันที่ 13 ก.ย. 60 จากพื้นที่อำเภอกรงปินังและอำเภอบันนังสตา ตำบลตลิ่งชัน และวันที่ 14 ก.ย. 60 จากพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลพร่อน และอำเภอรามัน ตำบลวังพญา
       สำหรับกิจกรรมมีการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการปฎิบัติในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การศึกษาดูงานแปลงผักสาธิตของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่นำร่อง จำนวน 6 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง , องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา , องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง , องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน , องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่ ร่วมกันสร้างกลไกการดำเนินงานและเสริมสร้างความเสมอภาคทางโอกาส ตลอดจนวางแนวทางที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก