ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ประเทศไทย สนับสนุนการตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย หัวใจเปี่ยมพลัง ภายในปี 2562

วันที่ลงข่าว: 11/09/17

        ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ว่า ได้มีโอกาสหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม คือบวก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาพทุกช่วงวัย” โดยได้แบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตระหว่างกระทรวง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการนำนโยบายสุขภาพบูรณาการกับนโยบายด้านอื่นๆ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับประชาชนไทยในทุกช่วงวัย และหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ประชาชนในประเทศอาเซียนบวกสามจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามตลอดช่วงชีวิต

         นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี ภายในปี 2019 เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้สูงวัยในประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ประเทศไทยหวังว่าประเทศอาเซียนบวกสามจะเข้ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ร่วมกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม ได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสาธารณสุข โดยเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพและการเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก