ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพัทลุง จัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 นี้

วันที่ลงข่าว: 11/09/17

        วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ

        การจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ประกอบกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ภายใต้กรอบแนวคิด “ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ”

         สำหรับกิจกรรมในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา , กิจกรรมวิชาชีพและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ , กิจกรรมวิชาชีวิต , การแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่อาเซียน , การสอน 108 อาชีพ และการจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงานความดี และสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาของจังหวัดพัทลุง จำนวน 38 ราย

        โอกาสนี้ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ การสร้างความสามารถทางปัญญาอันประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และศักยภาพในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การจัดการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อ การเรียนมากกว่าการสอน ให้ทั้งความรู้และปัญญา เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก