ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ลงข่าว: 05/09/17

        วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 320 คน เข้าร่วมประชุมฯ

        นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้การศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษในลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนการดำเนินการในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนากำลังคนของประเทศเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการโครงการต่างๆ ในพื้นที่แล้ว เช่น โครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน และโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ เป็นต้น

        จากแนวคิดการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุม “มิติการศึกษา พื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ที่โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก ขั้นตอนที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และวางแผนการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ที่โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพฯ และขั้นตอนที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 34-25 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยคาดว่าจะมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดฯ ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก