ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมระดับภูมิภาคภายใต้โครงการร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติ

วันที่ลงข่าว: 05/09/17

        นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee Disaster Management : ACDM) จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดประชุมระดับภูมิภาคภายใต้โครงการร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 5 – 6 กันยายน ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 50 คน และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 คน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 31 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงร่วมหารือและกำหนดทิศทางในการปรับปรุงแนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อันจะนำไปสู่การสร้างให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่รู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก