ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนชูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 22/08/17

         สำนักงานเลขาธิการอาเซียนชูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการประชุม ASEAN-China-UNDP ว่าด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

         การประชุม ASEAN-China-UNDP ว่าด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ที่ จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนระดับกำหนดนโนบายจากกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคเอกชน และสื่อมวลชนกว่า 120 คนจาก 13 ประเทศ เพื่อร่วมผลักดันวิสัยทัศน์อาเซียน ให้บรรลุผลในปี พ.ศ.2586 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ.2573 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดให้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน พร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้และรับฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนชุมชนดอยตุง รวมถึงตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาและผู้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยตรง

         จากความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น ดอยตุงโมเดล ที่สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทดแทนการปลูกฝิ่นและเลิกการตัดไม้ทำลายป่า ด้วยการส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างมูลค่าจากการผลิตได้ อาทิ การทอผ้า การผลิตเซรามิค การปลูกป่าเศรษฐกิจกาแฟและแมคคาดิเมีย และการผลิตกระดาษสา ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายหลังจากการศึกษาดูงานผู้เข้าร่วมประชุมจะนำข้อมูลเชิงประจักษ์เหล่านี้ ไปประกอบการหารือเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ภายใต้แนวคิด Leave no one behind ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก