ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทย

วันที่ลงข่าว: 18/08/17

       สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทย เพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยส่วนกลาง
       นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทย เพื่อจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการ รวม 902 คน ให้ทำงานกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่สำคัญของประเทศและมีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีแรกของโครงการนี้ สภากาชาดไทยสามารถรับผู้พิการเข้าไปช่วยทำงานในสำนักงานส่วนกลาง เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอได้รวม 668 อัตรา พบว่าผู้พิการจำนวนมากมีศักยภาพในการทำงานสูง แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงร่วมกับสมาคม CSR ธนาคารไทยรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยสำหรับให้ผู้พิการได้ใช้ทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารสมาชิก และยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552 และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นอยู่ ความสามารถ และศักยภาพของผู้พิการให้มีประสิทธิภาพการทำงานและโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาทให้กับสภากาชาดไทย เพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยส่วนกลาง
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก