ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุโขทัย ประชุม คณะทำงานโครงการศึกษาด้านศักยภาพเพื่อเป็น HUB การท่องเที่ยวมรดกโลกในอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 15/08/17

        นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาด้านศักยภาพเพื่อเป็น HUB การท่องเที่ยวมรดกโลกในอาเซียน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงแรมเดอะเลเจนด้าสุโขทัยรีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาด้านศักยภาพเพื่อเป็น HUB การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกในอาเซียน และพิจารณาการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและคู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียนกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของชุมชนอย่างใกล้ชิด และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดย อพท. หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. ที่มีความโดดเด่นของอาหารที่แตกต่างกันด้วยการดึงจุดเด่นของอาหารขึ้นมาร้อยเรียงผ่านเรื่องราวและรสชาติดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก