ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. โดย พก. จัดการสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1”

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

          นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1” รวมถึงพิธีเปิดตัวคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนและการเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จัดการสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน จาก 10 ประเทศอาเซียน การสัมมนาเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ และการจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ตาม การสัมมนาครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังว่าจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้สังคมในระดับอาเซียน มีความก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก