ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ลงข่าว: 10/08/17

        นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยมูลนิธิ คุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการจากครอบครัวยากจน และขาดโอกาสจากทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ. 2560 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 107 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคลคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภทความพิการได้แก่ บุคคลออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน บุคคลพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์- บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร และกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร มีเอกสารรับรองความพิการที่ชัดเจน (สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรคนพิการ ใบรับรองแพทย์ ระบุว่ามีความพิการเท่านั้น เอกสารรับรองความพิการ)

        จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถส่งแบบขอรับทุนและหลักฐานต่างๆได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้ที่ www.special-kpp.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 055-714257

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก