ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงศึกษาธิการยึดกรอบพัฒนาการศึกษาไทยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติควบคู่ความร่วมมืออาเซียน เน้นชูจุดเด่นด้านอาชีวะศึกษาและสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

วันที่ลงข่าว: 07/08/17

         นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-อาเซียน ในด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ว่า การจัดการศึกษาของประเทศไทย ยึดกรอบรัฐธรรมนูญเป็นหลักควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ปัจจุบันการศึกษาไทยกำหนดไว้โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การพัฒคนโดยยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ การสร้างโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านการศึกษา อย่างไรก็ดีแนวทางการจัดการศึกษาของไทยยังสอดคล้องกับอาเซียน สืบเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้ประชุมหารือร่วมกันพร้อมทั้งกำหนดแผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทหลายด้านโดยเฉพาะด้านอาชีวะศึกษา

        นอกจากนี้ไทยยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการจับคู่แลกเปลี่ยนครูและนักเรียน กับประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งร่วมมือกันในโครงการโรงเรียนปลอดภัย ที่เน้นเรื่องการพัฒนาสุขภาพอนามัยและจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก