ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาเซียนจับมือ ADB จัดประชุมหารือระดับภูมิภาค ประสานความร่วมมือวางแนวทางกลไกความคุ้มครองทางสังคม เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 06/07/17

        สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย จัดประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค The Regional Consultation Workshop on Social Protection “Towards Developing Disaster – Responsive Social Protection in ASEAN” เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลไกความคุ้มครองทางสังคมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงระบุมิติและองค์ประกอบร่างข้อกำหนดของอาเซียน ตามกรอบแนวทางความร่วมมือในประเด็นความคุ้มครองด้านสังคมและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน

 

       นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะประเทศที่เกิดภัยเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียง สำนักเลขาธิการอาเซียนจึงได้กำหนดให้การคุ้มครองทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของอาเซียน 2015 เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความยากจน ความเสี่ยง และความเปราะบาง โดยมิได้จำกัดเพียงกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน เด็ก ผู้ขาดสารอาหาร ผู้ประสบภัยพิบัติ แรงงานต่างด้าว รวมถึงครอบครัว และชุมชน ให้สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงมีสิทธิในการได้รับโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยริเริ่มแนวทางด้านความคุ้มครองทางสังคมภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองทางสังคม และได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

 

        ดังนั้น สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค The Regional Consultation Workshop on Social Protection “Towards Developing Disaster – Responsive Social Protection in ASEAN” ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้ประสานงานหลักด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการภัยพิบัติ จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลไกความคุ้มครองทางสังคมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงระบุมิติและองค์ประกอบร่างข้อกำหนดของอาเซียน ตามกรอบแนวทางความร่วมมือในประเด็นความคุ้มครองด้านสังคมและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการบูรณาการการคุ้มครองทางสังคมและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และเพิ่มภูมิคุ้มกันในการรับมือภัยพิบัติในระยะยาว ด้วยการลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือ ลดความเสี่ยงและความเปราะบางของชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ

 

         ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้อาเซียนพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก