ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงา

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        วันนี้ (18 พ.ค.2560) เวลา 09.18 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งนายฟิลิปป์ กราฟ วอน ฮาร์เดนเบิร์ก และมูลนิธิ Children's World Academy ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ รวมถึงเด็กที่ยากไร้ ในลักษณะอยู่ประจำ ปัจจุบันดูแลเด็กจำนวน 138 คน อายุระหว่าง 4 ถึง 18 ปี จัดการเรียนการสอนที่เน้นรูปแบบทักษะชีวิต ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และปัจจุบันยังได้ขยายการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา

        โดยในวันนี้ได้ทรงเปิด "ศูนย์เตรียมอาชีวศึกษา" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ศูนย์เตรียมอาชีวศึกษาด้านการบริการและที่พัก และด้านการเกษตร ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนด้านการบริการและที่พัก ซึ่งโรงเรียนฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงแรมในเครือแมริออท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพการโรงแรมจากผู้เชี่ยวชาญ เริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมถึงนักเรียนที่พักประจำที่โรงเรียน และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในด้านห้องพัก , งานแม่บ้าน , การทำอาหาร , อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษผ่านการฝึกงานจริงในโรงแรมในเครือแมริออท

         โดยโรงเรียนให้ความสำคัญกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เด็กมีความได้เปรียบในด้านการศึกษาและการมีงานทำ เริ่มสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งจะเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มและตัวต่อตัว ที่ห้องสมุด หรือกับอาสาสมัครต่างชาติ และหน่วยงานที่สนับสนุนโรงเรียน ที่ผ่านมาโรงเรียนฯ ยังได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก และจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษด้วย

         ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนหลักสูตร "แอโรสมิธ" (Arrowsmith) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการฝึกฝนกระบวนการทางความคิด พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้

โรงเรียนฯ ยังส่งเสริมด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือ "เพอร์มาคัลเจอร์" (Permaculture) ซึ่งครอบครัวเด็กหลายคนประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้ผสมผสานระหว่างการทำเกษตรแบบวิถีดั้งเดิมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเกิดความยั่งยืน และจะได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เตรียมอาชีวศึกษาด้านการเกษตรต่อไปด้วย

         เวลา 11.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ตั้งอยู่ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อรับผิดชอบดูแลจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งอันดามัน ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้พิจารณาเลือกจังหวัดพังงาเป็นสถานีกาชาดที่ 14 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเหมาะสม และมีความสะดวกในการเดินทางให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าว

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องคลังสัมภาระและห้องสำนักงาน ซึ่งเก็บรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆ เพื่อรอการบรรจุ เป็นชุดธารน้ำใจสำหรับบรรเทาทุกข์ หรือถุงยังชีพ แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในยามที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย จัดทำบัญชีรับจ่ายและมูลค่าสินค้าโดยใช้ระบบ FMIS (Financial Management Information System) หรือระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานและภารกิจของสถานีกาชาดที่ 14 พังงาฯ ซึ่งมีภารกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย

          - ด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยเป็นศูนย์ประสานงาน ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

          - ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในกลุ่มดังกล่าวและสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รวมทั้งให้บริการเยี่ยมบ้านตรวจรักษาเบื้องต้นคัดกรองโรค ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เป็นวิทยากร และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

        - และด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในหมู่บ้านถาวรของสภากาชาดไทย จังหวัดพังงา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก