ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ปกครองดูแลคนพิการสตูล เรียนรู้สิทธิประโยชน์ กฎหมายคนพิการ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        วันที่ 18 พ.ค.60  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล อาสาสมัครดูแลเด็กพิการอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง รวม 106 คน เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดสตูลโดยครอบครัวและชุมชน ในกิจกรรมอบรม สัมมนา สิทธิประโยชน์และกฎหมายคนพิการ รวมทั้งความรู้ด้านการแพทย์และด้านการศึกษา แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ที่ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดขึ้น

         ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมือง ได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้รับความรู้ในการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับครอบครัวอื่นๆ ตลอดจนการเสริมสร้างกำลังใจที่ดีซึ่งกันและกัน สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเต็มภาคภูมิ จากการที่เขาได้รับการพัฒนาตนเอง อาจจะส่งผลให้เด็กพิการได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถ ช่วยลดภาระของครอบครัวและสร้างสังคมให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เมื่อใดที่สังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็มั่นคง พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันกับนานาอารยประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก