ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทุกภาคส่วนออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        วันนี้ (18 พ.ค.60) ที่โรงเรียนวัดประชาบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรันตรัย เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ พร้อมนำข้าราชการและประชาชนตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว กล่าวคำปฏิญาณเทิดทูนสถาบันของชาติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนเป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่)โดยมี นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้นำท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนพี่น้องประชาชน พร้อมนำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดฉะเชิงเทรา

         โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวฝากถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ความสามัคคี ความปรองดอง การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเคารพนับถือผู้สูงอายุ การสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว การช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะได้ร่วมกัน มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภคแก่คนพิการและยากจน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา วันนี้มีการให้บริการต่างๆ อาทิ ให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ การสอนทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบข้าวสาร พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนฟรี บริการตัดผมฟรี แจกน้ำหมักชีวภาพ และบริการอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก