ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

         กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมมอบนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในด้านการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

         พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมวิพากษ์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมมอบนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงรุก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่เน้นเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มูลนิธิกระจกเงา โดยสานต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ซึ่งในปัจจุบันความต้องการด้านที่อยู่อาศัย ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิถึง 5 ล้านคน

        ทั้งนี้ เชื่อว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ประการคือ ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงิน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน การจัดการระบบสาธารณูปโภค ที่ดิน และผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังถือเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก