ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        วันที่  (18 พ.ค. 60 ) ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมอบเงินกู้ยืมกองทุนฯ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 70 ราย เป็นเงินจำนวน 326,0000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อให้ลูกหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ค้ำประกัน ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้าใจและทราบถึงวิธีการผ่อนชำระ ช่องทางการชำระหนี้ข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อผูกพันตามสัญญา รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการของกองทุนได้รับทราบและเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจการใช้บริการของกองทุนมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยลูกหนี้และผู้ค้ำประกันของกองทุน จำนวน 140 คน

        นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านคนพิการของประเทศไทยพบว่ามีคนพิการที่มีบัตรประจำตัว จำนวน 1,657,438 คน จังหวัดตากได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขจัดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการเข้าถึงบริการของรัฐได้ทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้จังหวัดตากมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวจำนวน 12,129 คนคิดเป็นร้อยละ 2.2 8 ของประชากรในจังหวัด ซึ่งมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,757 ราย เป็นเงิน 58,161,160 บาท

        สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ซึ่งให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลละไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก