ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติสู่ความเป็นศูนย์กลางอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 15/05/17

        วันที่ 11 พ.ค. 60 ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรม ที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางอาเซียน” ที่โรงแรมสกลแกรนด์ จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร แทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมผู้ร่วมโครงการให้การต้อนรับ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร แทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์แห่งแผ่นดิน ทรงให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้แก่ราษฎร ทรงยกระดับการทอผ้าของชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดสกลนครรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อสืบทอดพระราชกรณียกิจ ให้อาชีพทอผ้า ด้วยมือของช่างทอเป็นอาชีพยั่งยืน จึงได้สืบค้น อัตลักษณ์เด่น ของวัตถุดิบที่แตกต่างในการย้อมผ้า เพื่อสุขภาพ และได้ค้นพบการใช้สีครามธรรมชาติ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันนี้ผ้าย้อมครามธรรมชาติถูกกำหนดให้ของกลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ได้รับการเสนอให้เป็นเมืองแห่งผ้าย้อมครามธรรมชาติ “City of Natural Indigo Dye” จากสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นเอเซียแฟซิฟิค เพื่อสร้างแบรนด์ “ผ้าย้อมคราม” ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศและเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจึงเกิดโครงการ Indigo Natural Dye Estate ครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมหลักสำคัญอย่างยั่งยืน คือ ต้นทาง : ฝึกอบรมกระบวนการขยายและเพิ่มพันธุ์ครามสู่ GAP,ORGANIC และสู่การผลิตผ้าคราม Organic ร่วมทั้งสีผงสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ กลางทาง : สร้างเวที กูรูผ้าย้อมคราม กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย กำหนดมาตรฐาน ผ้าย้อมคราม, ตรามาตรฐาน และการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด ปลายทาง : รวบรวมองค์ความรู้ ต้นทาง แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอสร้าง และขยายโอกาสทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศด้วยเอกสาร ระบบ IT ,On Line, Of Line, จัดงาน Fair Pavalion : Indigo Natural " King & Queen Natural Indigo Dye " ต่อเนื่องและจะดำเนินการจัดตั้ง Smart Organic Center ที่หอการค้าจังหวัดสกลนคร รวมทั้งจัดทำชุมชนต้นแบบ คือ "Indigo Natur Village" เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คนรุ่นใหม่เกิดอาชีพยั่งยืน การอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมการอบรมจากจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร จำนวน 150 คน โดยมีหน่วยงานที่รวมดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร หอการค้าจังหวัดสกลนคร และสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 กระบวนการตามกิจกรรมต้นทาง 50 คน , ฐานที่ 2 กระบวนการตามกิจกรรมกลางทาง 50 คน , ฐานที่ 3 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ กูรูผ้าย้อมคราม จำนวน 30 คนและฐานที่ 4 กระบวนการตามกิจกรรมปลายทาง จำนวน 50 คน

        ด้าน ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวเปิดงานในฐานะประธานจัดงานว่า จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานทำให้ทราบว่า กลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านหัตถกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการย้อมผ้าครามธรรมชาติ และผ้าสีธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนกระจายอยู่ทุกพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หน้ายินดีอย่างยิ่งที่มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการเพิ่มการผลิตครามและสีธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถขยายการตลาดสู่อุตสาหกรรมอื่น โดยมุ่งเน้นให้การผลิตสู่มาตรฐานอินทรีย์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งระบบการผลิต และในส่วนของผลิตภัณฑ์จากผ้าครามที่มีอยู่เดิมต้องมีการพัฒนาความหลากหลาย และการตรวจสอบมาตรฐานคราม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติ ในอนาคต

จากนั้น ประธานในพิธีก็เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนกระบวนการการจำหน่ายผ้าย้อมคราม จากนั้นก็เดินทางกลับ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก