ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

วันที่ลงข่าว: 15/05/17

      ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต

 

        พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (11 พ.ค.60) โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน ทุก 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาด แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคตต่อไป

 

        โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้กำหนดจำนวนสาขาเบื้องต้นที่จะจัดงานแข่งขัน โดยเป็นสาขาทางการ จำนวน 24 สาขา และสาขาสาธิต จำนวน 2 สาขา รวม 26 สาขา โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร 3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ 4) กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ 5) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ 6) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม ทั้งนี้ สาขาแข่งขันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากสมาชิกทุกประเทศร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการประชุมในเดือนกันยายนนี้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก