ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 15/05/17

        นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเชียน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินต่างชาติจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนักศึกษาปริญญาโทด้านวิชาชีพศิลปชั้นสูงมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพศิลปะชั้นสูง ยึดหลักปรัชญาการศึกษาเรียนรู้บนรากฐานแนวความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ด้วยจิตสำนึกถึงหน้าที่ของสถาบันที่ควรพึงจะสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้แก่สังคม จึงจัดโครงการการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเลือกโครงการพระราชดำริทางด้านสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศิลปะ และองค์ความรู้แก่สาธารณชน ปลูกจิตสำนึกอันดีให้แก่สังคมและชุมชน ได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ปัญหาในสิ่งแวดล้อม และจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในการบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่ เรื่องจังหวัดกระบี่กับการส่งเสริมงานศิลปะ และเรื่องแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และออกศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำให้เกษตรกรชาวจังหวัดกระบี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คือ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 บ้านโคกแซะ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และออกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงบริเวณหาดอ่าวนาง และพื้นที่อำเภอเกาะลันตา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก