ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้นำนักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่อาเซียน 6

วันที่ลงข่าว: 03/05/17

        ที่ห้องประชุม 2-3 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้มีความพร้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ทักษะภาวะผู้นำ ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สู่อาเซียน 6 ทำการตลาดยุคดิจิตอล และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน สู่การสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่อาเซียน 6 โดยมี ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งการอบรมได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศและคณะทีมงาน ได้ดำเนินรายการให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก