ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา

วันที่ลงข่าว: 27/03/17

          วันที่ 23 มีนาคม 2560  ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมี ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครู เข้าร่วม

         ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษาข้อที่ 4 ของรัฐบาลปัจจุบัน โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยเน้นการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา เน้นการสร้างคนสร้างสังคมและสร้างชาติ ให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างชาติในอนาคต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้น สมาคมได้มองถึงโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่กำหนดจุดเน้นในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เเละดำเนินตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกได้สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจสานสายใยความผูกพันของมวลสมาชิก เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทย

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก