ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.แรงงาน ประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’Retreat จัดทำร่างตราสารอาเซียนฯ คุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

วันที่ลงข่าว: 27/03/17

         หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุม Special ASEAN Senior Labour Officials’Retreat พร้อมผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุม Ministerial Retreat ซึ่งจัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหาข้อยุติในการจัดทำร่างตราสารอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว

 

        สำหรับการประชุม Special SLOM Retreat ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อบทในร่างตราสารฯ 10 ข้อ เกี่ยวกับหลักการทั่วไป คำจำกัดความ สิทธิพื้นฐานของแรงงานต่างด้าวและข้อผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยกร่างตราสารฯ เสร็จแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ความเห็นชอบเดือนเมษายน 2560 ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก