ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานสังกัด ก.สาธารณสุขใน จ.ยะลา จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น

วันที่ลงข่าว: 21/03/17

        วันที่ 20 มี.ค. 60 ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา คณะผู้จัดโครงการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

        นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ แบบบูรณาการระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คือ การเข้าถึงบริการตามเวลาเหมาะสมของผู้ป่วยยังทำได้น้อย ผู้ป่วยไมสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการผ่าตัดช้ากว่าที่ควรทำให้ผลการรักษาที่ออกมาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เกิดความพิการที่แก้ไขไม่ได้ไปตลอดชีวิต ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยที่มีความพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ให้ได้รับการักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม และสหสาขาวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การค้นหา การคัดกรอง การักษาทางศัลยกรรม ทันตกรรม การฝึกพูด รวมถึงการค้นหาปัจจัยการเกิดโรค ถือเป็นจุดของการแก้ไขปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่อย่างเป็นระบบ ทั้งผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีรูปลักษณ์และการพัฒนาทางภาษา สื่อสารได้ใกล้เคียงปกติ และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก