ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมวิชาชีพครูการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดโครงการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ลงข่าว: 17/03/17

        นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประธานชมรมวิชาชีพครูการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ชมรมวิชาชีพครูการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดโครงการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมกนกกาญจน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะการเรียนการสอน ประสบการณ์การท่องเที่ยว สามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้ทันสมัย สอดคล้องกับวิทยาการเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อนำมาผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจต่อผู้เรียนและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้กำหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมฯ เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมกนกกาญจน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมอบรมฯ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก