ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดอบรมแรงงานรองรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 13/03/17

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดอบรมพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน เพื่อพัฒนาให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการเข้าไปแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 และ Thailand 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือแรงงานใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโอกาส ผลกระทบ คุณภาพของแรงงาน โอกาสในการทำงานและการหางานทำทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาเพื่อการสมัครงาน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ จะจัดอบรมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” ขึ้น จำนวน 4 รุ่น โดยมีเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 750 คน กำหนดจัดรุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก