ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.บึงกาฬ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 13/03/17

      วันที่ 10 มี.ค. 60 ที่โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เปิดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 กิจกรรม “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 โดยมี นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬยังร่วมรำวงอาเซียนร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีอีกด้วย

       นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานทุกตำบล จำนวน 53 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งภาคีด้านแรงงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาต่างๆ ที่ร่วมเป็น “เครือข่ายด้านแรงงาน” ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และพัฒนาทักษะด้านภาษาให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อที่จะสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการดำรงอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างสมภาคภูมิและเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ติดกับแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จึงมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกับ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม และในอนาคตหากก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ – ปากซัน) แล้วเสร็จ จะเพิ่มความสะดวกในด้านโลจิสติกส์และความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทุน และทรัพยากร ตลอดจนสินค้าและบริการอย่างเสรีเพิ่มตามไปด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก