ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ปัตตานี เปิดการฝึกอบรมอาชีพพระราชทาน รุ่นที่ 3 เพิ่มช่องทางฝึกอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ลงข่าว: 09/03/17

        วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3/2560

        ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดยะลา ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่อง “รู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มมีฐานะยากจน (กลุ่มผู้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.) เพื่อเพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม แยกเป็นสาขาวิชาชีพ ดังนี้ ประกอบด่วย ช่างไฟฟ้า จำนวน 30 คน ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คน และช่างก่อสร้าง จำนวน 15 คน รวม จำนวน 75 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นเวลา 6 เดือน โดยอบรมภาคทฤษฎีภายในศูนย์อาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานีเป็นเวลา 4 เดือน และออกปฏิบัติในสถานประกอบการเป็นเวลา 2 เดือน โดยสิ้นสุดโครงการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก