ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน ASEAN Next 2017 เพื่อพัฒนาความมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวสู่การสร้าง Smart Community ในอนาคต

วันที่ลงข่าว: 07/03/17

        นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน ASEANNext 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค ที่สำคัญเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้เสนอข้อริเริ่มใหม่ที่เรียกว่า “ASEAN Competencies Scheme” เป็นโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอาเซียนในสาขาต่างๆ แบ่งเป็น 5 สาขา คือ วัสดุสัมผัสอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ การอบรมความปลอดภัยระบบราง เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี และ การหารือเพื่อก่อตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ หลังจากประเทศต่างๆได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอาเซียน โดยกำหนดการเป็นประชาคมไว้ 3 ด้าน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยการพัฒนาทั้ง 3 ด้านจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเป็นกลไกพื้นฐานนำอาเซียนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวย้ำว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประชาคมอาเซียน เนื่องจากความร่วมมือด้านนี้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาของภูมิภาคในหลายๆ ด้าน ทั้งการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูล การสร้างระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อเป็น Smart Community ที่เข้มแข็งในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก