ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พิษณุโลก -รมว.ศึกษาติดตามการดำเนินงาน Boot Camp ระดับภูมิภาค

วันที่ลงข่าว: 28/02/17

   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมชมการอบรมพัฒนาครู แกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

 

        วันที่ 24 ก.พ.60 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์การฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค ณ อาคาร 14 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนให้การต้อนรับ

        ทั้งนี้คณะได้ติดตามดูการดำเนินงานของศูนย์การฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาคซึ่งดำเนินการเป็น รุ่นที่ 4 ตามนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ด้วยการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของศูนย์ที่เพิ่งเปิด มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีครูที่เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก หรือเรียกว่า “ครูคืนถิ่น” เพื่อที่จะสอดคล้องนโยบาย เป็นการอบรมแนวใหม่ ตามนโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษระดับประเทศ โดยจะมีการขยายไปยังครูอาชีวะอีกด้วย

        ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก 10 จังหวัด จำนวน 75 คน เข้ารับการอบรม เริ่มตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดกันยายน 2560 ระยะเวลาการในการอบรม 3 สัปดาห์ ครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมได้รับทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผ่านกิจกรรม Micro Teaching และ Social Night โดยวิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาซึ่งเมื่อสิ้นสุดการอบรมครูจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งของตนเองและนำเทคนิคไปปรับใช้ในการสอนกับนักเรียนตนเองต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก