ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมสานต่อนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ นำผู้ประกอบการร่วมฝึกอบรมต่อยอดพัฒนาทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

วันที่ลงข่าว: 10/01/17

      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับฐานราก ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ นำตัวแทนผู้ประกอบอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในเขตท้องที่ตำบลสบป้าด ร่วมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ตามโครงการ “ลำปางเซรามิค” ภายใต้หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา “การทำเฟอร์นิเจอร์ผสมไม้และโลหะประดับด้วยเซรามิค” ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ที่อาคารเอนกประสงค์ และโรงฝึกอาชีพวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนป่าแม่จาง หมู่ที่ 3 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายอดิศักดิ์ กิตเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมกล่าวให้โอวาทมอบแนวคิดในการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิม ให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพแก่ผู้ประกอบการ โดยการฝึกอบรมได้มีตัวแทนผู้ประกอบอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเศษไม้สัก บ้านสวนป่าแม่จาง รวมจำนวน 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรม

สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้รองรับประชาคมอาเซียน ภายใต้แผนงาน “ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ” โดยมีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้มีความทันสมัย ตลอดจนเพื่อต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ผู้ประกอบอาชีพมีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมสร้างแนวคิดแก่ผู้ประกอบอาชีพให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และสร้างผลผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของชุมชนให้ได้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน อันจะนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

       ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จัดทำขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนทุน พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และได้รับการสนับสนุนวัสดุไม้สักสำหรับใช้ในการฝึกทักษะฝีมือ จากสวนป่าแม่จาง ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมบูรณ์ แก้วธรรมชัย บุคลากรวิชาชีพข้าราชการบำนาญ ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเชื่อมและเฟอร์นิเจอร์ มาเป็นวิทยากรหลักช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในการเชื่อม, การฝึกปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน, การขึ้นรูปโลหะชนิดต่างๆ และการฝึกปฏิบัติการทำเฟอร์นิเจอร์ผสมไม้และโลหะประดับด้วยเซรามิค เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก