ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กสทช.จับมือ มรภ.อุตรดิตถ์ ชวนภาคีไทย-ลาว ถกแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

วันที่ลงข่าว: 14/11/16

            ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และสำนักงาน กสทช.ภาค 3 ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยสถาบันอาเซียนศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ไทย – สปป.ลาว ก้ารแรกสู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในอาเซียน โดยมี ผศ.ดร.ภักดี มานะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในการเปิดเวทีและเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้แทนจากองค์กรผู้บริโภค ผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อทั้งจากประเทศไทยและ สปป.ลาว เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้กว่า 150 คน

             ในปัจจุบันมีสื่อเกิดขึ้นหลากหลายทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิรเตอร์เน็ท สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ส่งผลให้เราสามารถตอบโต้ เชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน เช่นกรณีของไทยและสปป.ลาว ซึ่งมีแนวเขตแดนติดต่อกัน ซึ่งทำให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์และรับฟังรายการวิทยุร่วมกันได้ แต่สิ่งที่เข้ามากับสื่อเหล่านี้อาจมีทั้งประโยชน์และโทษต่อผู้บริโภค โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการรู้เท่าทันในการรับและการส่งสื่อในยุคที่มีการหลอมรวมข้ามพรมแดนอย่างทุกวันนี้ กสทช.จึงได้ดำเนินการเปิดเวทีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีเสวนาซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สปป.ลาว และไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ อาทิ ภาครัฐกับแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งยังเป็นการร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับทวิภาคีระหว่าง สปป.ลาว และไทย เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการคุ้มครองผู้บริโภค และหาแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางต้นแบบในการขยายผลให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนต่อไปได้ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่จะขยายผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอาเซียนต่อไปอีกในอนาคต

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก