ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีศึกษา เปิดงานพร้อมมอบนโยบายผู้บริหาร อาชีวศึกษาเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ หวังคนจบอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

วันที่ลงข่าว: 26/09/16

รัฐมนตรีศึกษา เปิดงานพร้อมมอบนโยบายผู้บริหาร อาชีวศึกษาเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ หวังคนจบอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

วันนี้ (23 ก.ย. 59) เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและบรรยายพิเศษความสำเร็จของการดำเนินงานและภาระงานต่อเนื่องปีการศึกษาที่ 2/2559 ด้านการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมรัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 1100 เข้าร่วมประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณพ. ศ. 2559 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณปี พ.ศ. 2560 มาตรการเร่งด่วน

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งรับทราบนโยบายการศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นหนัก รวม 4 ข้อ คือ 1 การควบคุมพฤติกรรมการรับน้องใน สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งต้องไม่มีความรุนแรง และมีความสร้างสรรค์ หรือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม 2 การเตรียมการรับมือแนวโน้มการขาดแคลนของแรงงานมีฝีมือ 3 การเตรียมรับมือแนวโน้นการปรับตัวลดลงของ ประชากรในวัยรุ่น และ 4 การเพิ่มศักยภาพในการดูแลนักศึกษาที่พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไป พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อการรับนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้เครือข่ายการทำงานระหว่าง กศจ. และ อศจ. เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก