ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

วันที่ลงข่าว: 08/09/16

ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น และสนับสนุนบทบาทของญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง พัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ซึ่งที่ประชุมผู้นำอาเซียนและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เห็นพ้องส่งเสริมการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 10 ปี ซึ่งไทยชื่นชมบทบาทญี่ปุ่นในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำให้เกิดการเติบโต การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การส่งเสริมการจ้างงาน และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมส่งเสริมให้นักธุรกิจญี่ปุ่นขยายการค้า เพิ่มการลงทุน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียว อุตสาหกรรมดิจิตัล อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการเกษตร

นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนบทบาทญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงในเอเชีย ซึ่งช่วยพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค และต้องการให้ญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทการปฏิบัติตามแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 เพื่อให้ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และเป็นระเบียงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไทยเชื่อว่านโยบายเชิงรุกเพื่อสันติภาพของรัฐบาลญี่ปุ่น จะช่วยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง และสร้างความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคในอนาคต

ภายหลังการประชุม นายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประธานอาเซียนปี 2559 เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและหัวหน้ารัฐบาลอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก