ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา

วันที่ลงข่าว: 08/09/16

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งครั้งนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียปีที่ผ่านมา และเตรียมการการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แสดงความยินดีที่ผู้นำจะรับรองเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ แผนงานแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 (MPAC 2025) และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 3 (IAI Work Plan III) รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ และเสนอให้มีการศึกษาแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไทยจัดทำด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก