ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 30/08/16

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน เน้นยกระดับเฝ้าระวังอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. เปิดเผยว่า มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และผู้แทนจากเลขาธิการอาเซียน โดยผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

เลขาธิการ มกอช. กล่าวด้วยว่า มกอช. ได้ริเริ่มการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed : ARASFF) ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารความเสี่ยงระหว่างประเทศสมาชิกเครือข่ายเมื่อมีการตรวจพบอันตราย หรือความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในสินค้าอาหาร หรืออาหารสัตว์นำเข้า โดยให้ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยอาหาร และอาหารสัตว์ตามข้อตกลงการค้าในอาเซียน ภายใต้ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก