ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการต่างประเทศจัดค่ายเยาวชนไทยอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 17/08/16

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” (Thai Youth Camp for the ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2559 โดยมีเยาวชน 60 คนจาก 30 ทีมโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

 

นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยที่มีศักยภาพในการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและสังคม

img380-1

 

ตลอดกิจกรรมภายในค่าย เยาวชนได้รับฟังการบรรยายพิเศษและการเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนไทยในประชาคมอาเซียนทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน จากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรหลายท่าน  ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ร่วม ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญาที่หลากหลาย รวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในยุค ร่วมสมัย รวมทั้งเรียนรู้แนวคิดและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

img380-5

 

เยาวชนผู้เข้าร่วมได้นำเสนอโครงการ “เยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ด้วยการนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเข้ากับแนวคิดของเยาวชนสู่การนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจากนายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานเยาวชนดีเด่นจากโครงการที่ได้นำเสนอ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก