ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม

วันที่ลงข่าว: 08/08/16

วันนี้ (6 ส.ค.2559) เวลา 14.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟสายนี้ว่า "ฉลองรัชธรรม" อันมีความหมายว่า "เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม" โดยเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2552 แล้วเสร็จในปี 2558 เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปัญหาการจราจร ทั้งยังช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสถานีทั้งหมด 16 สถานี รวมระยะทางการเดินรถกว่า 23 กิโลเมตร

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรโดยสารที่ระลึก ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับลิฟต์ไฟฟ้าขึ้นไปยังชั้น 3 เป็นชั้นชานชาลา เพื่อประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง สายฉลองรัชธรรม จากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เร็วกว่าเวลาที่ให้บริการ คือ 40 นาที เพราะไม่ได้แวะรับส่งผู้โดยสาร

ขบวนรถไฟฟ้าพระที่นั่งที่แล่นในวันนี้ เริ่มจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ช่วงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มีสถานีบางซ่อน สถานีวงศ์สว่าง สถานีแยกติวานนท์ เลี้ยวขวาเข้าถนนติวานนท์ มีสถานีกระทรวงสาธารณสุข ก่อนถึงสี่แยกแคราย จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ มีสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีบางกระสอ สถานีแยกนนทบุรี1 สถานีสะพานพระนั่งเกล้า เมื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว มีสถานีไทรม้า สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ สถานีบางรักใหญ่ สถานีบางพลู สถานีสามแยกบางใหญ่ เลี้ยวขวาเข้าถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก มีสถานีตลาดบางใหญ่และสถานีคลองบางไผ่ รวมทั้งสิ้น 16 สถานี ขบวนรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปสิ้นสุดเส้นทางที่ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าคลองบางไผ่

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ใช้ทางวิ่งเป็นทางยกระดับแบบคานรูปกล่อง รองรับรางคู่วางบนเสาเดี่ยวตามเกาะกลางถนน ส่วนทางวิ่งช่วงโค้งใช้เสาคู่ ส่วนรถไฟฟ้าใช้ระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ Heavy Rail Transit System จากบริษัท เจแปน ทรานสปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศญี่ปุ่น ให้บริการ 21 ขบวน รวม 63 ตู้ รถไฟฟ้า 1 ขบวน รองรับผู้โดยสารได้ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

เวลา 14.56 น. รถไฟพระที่นั่ง ถึงยังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า คลองบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เป็นอาคารศูนย์ควบคุมการปฏิบัติ (Operation Control Center) ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนของลานจอดรถยนต์ และอาคารบริหาร นับเป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของโครงการ ทั้งยังเชื่อมต่อกับสถานีคลองไผ่ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยเป็นรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง เป็นการลดปัญหาการจราจร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป

จากนั้น ทอดพระเนตรระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ภายในห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้าของศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผลัดตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย หัวหน้าควบคุมการเดินรถ เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ เส้นทางหลัก เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในศูนย์ฯ วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง เเละเจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารเเละรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดคอยควบคุมรับผิดชอบการเดินรถที่ให้บริการผู้โดยสารและการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถตรวจสอบเเละควบคุมการเดินรถไฟฟ้าผ่านทางหน้าจอระบบอาณัติสัญญาณที่เห็นตำแหน่งเเละการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าทุกขบวนได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบสนับสนุนต่างๆ ได้ อาทิ ความพร้อมของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า การทำงานของระบบกั้นประตูชานชาลา เเละความพร้อมของระบบความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน เเละสั่งการผ่านระบบสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สถานี เเละผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ในการนี้ ทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์เปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการ ทั้งยังได้ทอดพระเนตรประชาชนที่ไปรอใช้บริการ ผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิด

ที่สถานีคลองบางไผ่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษก ช่วงบริเวณคลองบางไผ่กับคลองถนน ขบวนรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เที่ยวปฐมฤกษ์ ได้เคลื่อนออกจากสถานี ความเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอขึ้นขบวนรถไฟฟ้า เพื่อใช้บริการเป็นเที่ยวแรก และจากนั้นจะเปิดให้บริการในสถานีอื่นต่อไปๆ

ในการใช้บริการรถไฟฟ้า ประชาชนสามารถซื้อบัตรโดยสารทั้งจากในบริเวณห้องออกบัตรโดยสารและเครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 14 ถึง 42 บาท มีการจัดเก็บค่าโดยสาร 2 รูปแบบ คือ แบบบัตรโดยสาร MRT plus เป็นบัตรเติมเงิน ใช้ได้ทั้ง สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และแบบเหรียญโดยสารสำหรับใช้บริการเที่ยวเดียว

ภายในสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 16 สถานี ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ หรือ National Fire Protection Association แต่ละสถานี มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นล่าง มีทางขึ้น-ลง 4 แห่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ บันไดเลื่อนทุกทางขึ้น-ลง และทางลาดเชื่อมต่อลิฟต์สำหรับคนพิการ ทั้ง 2 ฝั่ง ชั้นที่ 2 เป็นชั้นออกบัตรโดยสาร แบบเปิดโล่ง และใช้เป็นสะพานลอยคนข้าม บางสถานีสามารถใช้เชื่อมต่อไปยังอาคารข้างเคียงและอาคารจอดรถ ชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลา สำหรับรถไฟฟ้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ มีการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถรับจ้างส่วนบุคคล เรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก