ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าสร้าง OTOP Trader ดันตลาดโอทอป ตั้งเป้าเชื่อมสู่อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 25/07/16

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการสร้างนักธุรกิจโอทอป สู่การตลาดการค้าอาเซียน โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปต้นแบบ 6 แห่ง ให้มีความพร้อมการบริหารด้านการตลาดรูปแบบ Trader โดยเน้นให้มีความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อควรรู้ ในการดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศในประชาคมอาเซียน หรือ AEC และอีกกิจกรรม คือการสร้างนักธุรกิจ OTOP สู่การค้าการตลาดอาเซียน หรือ OTOP Trader อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน ซึ่ง OTOP Trader จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาด และการบริหารการขายได้ครบวงจร โดยต้องสามารถสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัด ภาค หรือข้ามภาค รวมถึงเข้าใจกลไกตลาดตลาดในต่างประเทศ

ส่วนความจำเป็นที่ต้องสร้าง OTOP Trader อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายอย่างชัดเจนในการยกระดับโอทอปทั้งระบบ ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง สู่ “โอทอปประชารัฐ” โดยออกมาตรการต่างๆ สนับสนุน เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นใน 3 กิจการ คือ กิจการโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร กิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP และกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการที่ลงทุนใน 3 กิจการภายในสิ้นปี 2559 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 - 5 ปี และคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษี ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้า OTOP นำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

“จากมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้การตลาด OTOP เติบโตไปเร็วมาก ประกอบเข้ากับตลาดใหม่ๆ ที่รัฐบาลส่งเสริมให้ดำเนินการแบบต่อเนื่อง เปิดขายทั้งปี เช่น OTOP ขึ้นเครื่องบิน ร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อป ตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ซึ่งลำพังผู้ประกอบการ OTOP คงไปดูแลตลาดทั้งหมดไม่ไหวแน่ จำเป็นต้องมีมืออาชีพด้านการตลาดมาบริการจัดการ จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนานักธุรกิจโอทอป หรือ OTOP Trader ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้” นายอภิชาติกล่าว

สำหรับประสบการณ์ของสินค้า OTOP ที่ไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน นายอภิชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบให้จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน จัดโครงการ OTOP สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน รวม 28 ครั้ง โดยนำกลุ่ม OTOP ไปจัดงานแสดงและจำหน่ายในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผลตอบรับดีมาก เพื่อนบ้านชอบสินค้า OTOP ไทย นอกจากนี้ ได้ไปลองตลาดในประเทศจีน พบว่า สินค้า OTOP ได้รับความสนใจอย่างมาก หลายภาคส่วนต้องการนำไปทำตลาดในต่างประเทศ แต่ขาดคนกลางรวบรวมสินค้า ซึ่งคนกลางที่ว่าก็คือ OTOP Trader นั่นเอง

ในการจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี” ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2559 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี กระทรวงมหาดไทย จะจัดสรรพื้นที่ให้ OTOP Trader ของแต่ละจังหวัด รวบรวมผลิตภัณฑ์มาออกร้าน เพื่อแสดงศักยภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดอีกทางหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก