ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ

วันที่ลงข่าว: 27/06/16

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสิริราช หมู่ที่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ทั้ง 9 ชุมชนหมู่บ้าน ของตำบลสันดอนแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลสันดอนแก้ว รวมถึงจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียง จำนวนมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเดินหน้าสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทาง Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้ลงพื้นที่รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภองาว รวมกว่า 60 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้งได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค แจกยาเวชภัณฑ์ฟรี รวมถึงการให้บริการอบรมด้านวิชาชีพ เช่น ตัดผม นวดแผนไทย ทอผ้า แปรรูปอาหาร และการให้บริการวิชาการการเกษตรทุกสาขา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำความรู้ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ พัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีทำการเกษตรในไร่นา เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

โอกาสนี้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าว ประกอบด้วย มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กขาดแคลน จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท, มอบเงินอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลำปาง ให้แก่เด็กยุวชนผู้ด้อยโอกาส รวม 12 ทุน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท, มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยุวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท, มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก 10 ราย รวมเป็นเงิน 20,000 บาท, มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ ตามโครงการ “จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” จำนวน 15 คัน, มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้อีกจำนวน 100 ชุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก