ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ตราด เชิญชวนสตรีคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ลงข่าว: 27/06/16

วันนี้ (26 มิ.ย. 59) นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (พมจ.ตราด) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดโครงการสตรีพิการดีเด่นใต้ร่วมพระบารมี “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรีพิการ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยจะมีการจัดมอบโล่รางวัลแก่สตรีพิการดีเด่น ภายในเดือนสิงหาคม 2559

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จึงขอเชิญสตรีคนพิการ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี มีสมุดประจำตัวคนพิการ สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยแบ่งประเภทสตรีพิการดีเด่น เป็น 4 ประเภท คือ สตรีพิการที่มีความขยันหมั่นเพียร สตรีพิการที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สตรีพิการที่เป็นแม่อบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยความรักและเอาใจใส่ และสตรีพิการที่ส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ทั้งนี้สตรีพิการสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด อาคารศาลากลางจังหวัดตราด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1588 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก