ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จ.ตรัง นำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่โรงเรียนวัดน้ำฉา ม. 2 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

วันที่ลงข่าว: 24/06/16

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำทีมคณะผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือ จากสภากาชาดไทย ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้แก่ชรา จำนวน 100 ชุด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ที่โรงเรียนวัดน้ำฉา หมู่ที่ 2 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอ วังวิเศษ ร่วมกันออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่แก่พี่น้องประชาชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและดับเพลิงเบื้องต้น การบริการด้านช่าง / ด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำ สำรวจออกแบบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร รับคำร้องขอรับบริการขุดบ่อน้ำตื้น ตรวจรักษาสัตว์ / การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การบริการเวชภัณฑ์ยาสัตว์ วัคซีนป้องกันโรค

สำหรับโครงการ "หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ประสงค์จะนำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของประชาชนในพื้นที่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก